top of page

Acerca de

financing-3536755_960_720.webp

הפחתת היטל השבחה

להפחית היטל השבחה עם שמאי

מה זה היטל השבחה?

היטל השבחה הוא סוג של מס (היטל) שמשלמים לועדה המקומית לתכנון ולבנייה ברשות המקומית בה מצוי הנכם שברשותכם. זאת אחת הדרכים של רשויות לממן פיתוח: לבנות מבני ציבור, לסלול כבישים ועוד.

מי שחייב בתשלום הוא בעל הנכס, או מי שחוכר את הנכס עם חוזה למעל 25 שנים, "חוכר לדורות".

מתי מקבלים חיוב בגין היטל השבחה?

 

חיוב בהיטל השבחה יידרש ע"י הוועדה המקומית כשיש שיפור של נכס באחד משלושה מקרים:

אישור תכנית בניין עיר משביחה – למשל תכנית המאפשרת הגדלת השטח הבנוי לעומת המצב שהיה לפני אישורה. לדוגמא : תכנית המגדילה את אחוזי הבנייה ביחס לקיים, המאפשרת תוספת דירות בחלקה או תכנית המאפשרת בנייה על הגג.

אישור הקלה – במקרים מסויימים בסמכות הוועדה המקומית להעניק "הקלות" בתחומים שונים, שאינן מצריכות אישור תכנית בניין עיר חדשה. למשל : תוספת קומה ביחס לקיים או הגדלת השטחים המותרים לבנייה בהיקף מצומצם.

התרת שימוש חורג – שימוש השונה מהשימוש המוגדר בתכנית בניין העיר הקיימת, לתקופה קצובה או  ​ לצמיתות למשל : שימוש בדירת מגורים למרפאה.

החיוב לשלם את ההיטל נוצר בעת מועד מימוש הזכויות. כלומר, מתי שאתם צפויים להרוויח מעליית ערך הנכס -  בעת הוצאת היתר הבנייה או בעת מכירת הנכס.

 

חישוב גובה היטל ההשבחה

גובה ההיטל יחושב על ידי הנוסחה הבאה:

שווי הנכס מיד לאחר אישור התכנית המשביחה פחות שווי הנכס ערב אישור התכנית חלקי שתיים.

ההיטל (אירוע המס) מוצמד לתאריך מימוש הזכויות.

כלומר: אם התכנית המשביחה עברה בשנת 2008 ומכרתי את הנכס בשנת 2022, העירייה תשלח חיוב בהתייחס לשוק הנדל"ן ולמחירים בשנת 2008, כאשר סכום התשלום מוצמד לשנת 2022.

 

חישוב התשלום נעשה באמצעות שומת היטל השבחה, אותה שולחת הועדה המקומית לחייב בעת מימוש הזכויות, המפרטת את עליית הערך והתשלום הנדרש על ידי הוועדה.

איך ניתן לערער על התשלום

כאמור לעיל, מי שמחליט על גובה ההיטל הינו שמאי המקרקעין מטעם הוועדה המקומית, שהינו גורם בעל אינטרס, לכאורה (כלומר שהתשלום יהיה "על הצד הגבוה").

שמאי מטעמכם יכול להציג שומה נגדית ולערער על העניין.

קיימים שני מנגנונים עיקריים לערעור על תשלום היטל ההשבחה:

פנייה לועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה – נעשית בד"כ במקרים בהם יש מחלוקת על עצם החיוב ולא על גובהו, למשל : העוררים סבורים שהם זכאים לפטור מהיטל השבחה בגין סיבות שונות בחוק.

פנייה לוועדת הערר אינה מחוייבת בד"כ בתשלום לוועדה, אך יושבים בה אנשים מתחום המשפט, ועל כן במקרים בהם היא סבורה שהמחלוקת "גולשת" לתחום השמאי היא תפנה לשמאי מייעץ שייתן את חוות דעתו בנושא. פנייה לשמאי המייעץ כרוכה בתשלום.

פנייה לשמאי מכריע – נעשית בד"כ במקרים בהם יש מחלוקת על גובה החוב, למשל : העוררים סבורים שהיטל ההשבחה שניתן להם אינו סביר וההשבחה בפועל נמוכה בהרבה.

השמאי המכריע שומע את טענות הצדדים בעניין ו"מכריע" בנושא.

בדומה לשמאי המייעץ, גם פנייה לשמאי המכריע מחוייבת בתשלום שכר טרחה לשמאי המכריע.

על שומת השמאי המכריע ניתן לערער בהמשך לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

כמה זמן יש לי לערער?

 

במידה ואתם מעוניינים לערער על החיוב בהיטל ההשבחה יש לכם 45 יום לעשות זאת, מיום שנמסרה לכם שומת ההשבחה מטעם הוועדה המקומית.

קיבלתם חיוב בהיטל השבחה?

נשמח להעניק לכם ייעוץ ראשוני חינם.

עוד מידע על היטל השבחה - במאמר בבלוג השמאות.

להפחתת היטל ההשבחה

תודה! נחזור אליך בהקדם.

bottom of page