top of page
  • תמונת הסופר/תעמית שטרר- שמאי מקרקעין

היטל השבחה – מהו? והאם ניתן להפחיתו?


היטל השבחה הינו תשלום המשולם לוועדה המקומית (מוסד תכנון המשויך בד"כ לרשות המקומית), על עליית ערך הנכס כתוצאה מאישור תכנית, הקלה או שימוש חורג, המביאים לעלייה בשוויו. גובה תשלום ההיטל חל על בעלי הנכס או חוכריו (שוכר ליותר מ-25 שנה) והוא עומד על 50% מההשבחה.


מה הכוונה ״השבחה״ של נכס?

כאמור, השבחה הינה עליית שווי המקרקעין עקב אישור תכנית בניין עיר, מתן הקלה או שימוש חורג. נרחיב;

· הוועדה המקומית מבצעת הליכים תכנוניים שונים בתחום המוניציפאלי שהיא אחראית עליו, היא גורמת להשבחת נכסים ע״י אישור תכניות : למשל, אישור בנית חדרים על הגג. במקרה שכזה, אנו נצטרך לשלם אך ורק על ההשבחה שנוצרה בגין האישור, כלומר, רק על הרווח שהרווחנו עקב עליית ערך הנכס אשר נבע כתוצאה מאישור תכנית זו.

· משמעותה של הקלה הינה סטייה מהוראות של תכנית כלשהי ובלבד שמדובר בסטייה שאינה ניכרת. למשל, הקלה בקווי הבניין לצורך תוספת שטח לדירה. הדבר יחויב בתשלום בגין ההשבחה שנוצרה עקב אישור הבקשה.

· שימוש חורג מתכנית הינו שימוש אשר חורג מהשימושים שנקבעו בתכנית כלשהי שחלה על הנכס, ואילו שימוש חורג מהיתר הינו שימוש שחורג מהשימוש הספציפי שניתן לנכס במסגרת היתר הבנייה שלו, אך הוא עדיין תואם את אחד השימושים שנקבעו בתכנית שחלה על הנכס למשל, שינוי ייעוד מדירת מגורים למרפאת שיניים.


מי יכול להיות חייב בהיטל ההשבחה?

בעלים/ חוכר לדורות של מקרקעין.


מתי משלמים היטל השבחה?

מועד תשלום היטל ההשבחה הינו ביום מימוש הזכויות במקרקעין כלומר, בעת עסקת מכירת המקרקעין או בקבלת היתר הבניה שניתן בעקבות הקלה שאושרה, אישור תב״ע או אישור שימוש חורג, אשר השביחו את הנכס.


התשלום מושפע מעליות מחירי הנדל"ן?

המועד הקובע לצורך חישוב שווי ההשבחה הינו מועד אישור התכנית המשביחה, ההקלה או השימוש החורג.

כך לדוגמא, אם התכנית המשביחה אושרה בשנת 2000 (כלומר המועד הקובע הינו בשנת 2000), ומכרתם את הנכס / ביקשתם היתר בנייה בשנת 2022, ההשבחה תחושב בהתאם למחירי הנדל"ן בשנת 2000, מוצמדים להיום, ולא ע"פ מחירי הנדל"ן בשנת 2022 (שהינם כידוע גבוהים פי כמה וכמה).

שימוש חורג והקלות יהיו בהתאם למועד האישור, כך שהן בהחלט יושפעו מעליות מחירי הנדל"ן.


מי קובע את גובה היטל ההשבחה?

הוועדה המקומית שולחת שמאי מטעמה שייקבע את גובה ההשבחה, וממנה ייקבע היטל ההשבחה (מחצית).קיבלתם דרישת תשלום להיטל השבחה?

דעו כי בחלק לא מבוטל מן המקרים ניתן להפחית את התשלום ולעיתים אף לבטלו!


בהנחה ואתם סבורים כי אין עילה לגביית היטל ההשבחה וחלה טעות בקביעתו, עליכם לפנות לוועדת הערר תוך 45 ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעתכם.

במקרה ומועלות טענות שמאיות, תדרוש וועדת הערר חוות דעת של שמאי מקרקעין מטעמכם.


במקרה בו ישנה השבחה לנכס שברשותכם כתוצאה מאישור תב״ע, מתן הקלה או שימוש חורג ואתם סבורים כי סכום ההיטל המבוקש מופרז ולא משקף את המציאות או גבוה עבורכם, תצטרכו לפנות לשמאי מקרקעין מטעמכם אשר יכין שמאות נגדית לזו של הוועדה המקומית, שתכלול התייחסות מפורטת לכלל התכניות המשביחות את הנכס שברשותכם לצד תחשיב מפורט בגין ההשבחה שחלה עליו בפועל בגינן. שומת הוועדה והשומה של השמאי מטעמכם תוגשנה לשמאי מכריע אשר יכריע בעניין גובה ההיטל.


משרדנו מתמחה בכתיבת שומות נגדיות וייצוג אצל שמאי מכריע וועדות ערר לצורך הפחתה בהיטל השבחה.

במידה וקיבלתם חיוב בהיטל השבחה ואתם רוצים להפחיתו, בהסתמך על חוות דעת שמאית נוספת, הנכם מוזמנים להתקשר עוד היום אל משרדינו ולקבל ייעוץ ראשוני ללא עלות וזאת במטרה לחסוך עבורכם סכום משמעותי בתשלום עבור הרשות המקומית .


Comments


bottom of page