top of page

Acerca de

IMG_3235.JPG

סעיף 197

תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה

רוצים לתבוע פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, בעקבות ירידת ערך הנכס? הפיצויים יכולים להיות שווים הרבה כסף, ואתם צריכים שמאי.

מהו סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה?

סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה מאפשר לתבוע בגין ירידת ערך נדל"ן כתוצאה מאישור תכנית בניין עיר חדשה הפוגעת בשוויו.

לשון סעיף 197 לחוק התכנון והבניה היא: "נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמה, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהוועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200".

לדוגמא: בניין בן שמונה קומות בשכונת "גבעת אולגה" בחדרה. מול הבניין קיים מזה עשרות שנים שיכון - "רכבת" בן 4 קומות, שלא הסתיר לדיירי הקומות העליונות בבניין את נוף הים והגגות האדומים הנפלא. כעת אושרה תכנית פינוי בינוי לשיכון, ובמקום הנוף הנפלא הנשקף מדירותיהם, "יזכו" דיירי הקומות העליונות בבניין לנוף של שני בניינים, בני 25 ו-35 קומות.

במקרה זה התכנית שאושרה צפויה להוביל לפגיעה משמעותית בשווי הדירות של דיירי הבניין המתגוררים בקומות העליונות ונהנים מהנוף, ועל כן הגיש משרדנו בשמם תביעה בגין ירידת ערך.

​​

מי זכאי לתבוע פיצויים מכוח סעיף 197?

 

מי שהיה ביום תחילת התוקף של התכנית הפוגעת בעלים של המקרקעין או בעלי זכויות בהם (לרבות דיירים מוגנים).

לעניין זה, מועד תחילתה של התכנית הינו 15 יום לאחר פרסום התכנית ברשומות.

מקרים לדוגמה שבהם אתם לא זכאים לתבוע פיצוי

 

אם קניתם דירה בבניין בגבעת אולגה אותו הזכרנו לעיל, 16 יום אחרי פרסום תכנית שאומרת שעכשיו הולכים לבנות את שני בנייני ענק מתחת לבית שלכם - אתם לא זכאים לפיצוי (גם אם לא ידעתם על התכנית הפוגעת). 

אם הגשתם את התביעה מעל שלוש שנים ממועד הכניסה לתוקף של התכנית החדשה - ככל הנראה אינכם זכאים

לתבוע פיצוי (אלא באישור מיוחד של שר הפנים)

אם הנכס שלכם אינו "גובל" בתכנית הפוגעת (ע"פ הפסיקה - מגרש/חלקה הגובלים פיסית עם הקו הכחול של -התוכנית הפוגעת, למעט החריגים של כביש שכונתי צר ושטח פתוח צר) - ככל הנראה אינכם זכאים לתבוע פיצוי.

 

כיצד ניתן לתבוע פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התו"ב?

את התביעה ניתן להגיש באמצעות שמאי מקרקעין מטעמכם, כאשר לעיתים יש צורך בחוות דעת משלימה של עורך דין לחיזוק הטיעונים המשפטיים.

את התביעה ניתן להגיש עד 3 שנים מיום תחילת התוקף של התכנית הפוגעת (כלומר 3 שנים ו15 ימים מהפרסום

.ברשומות). לאחר תקופה זו ניתן לפנות אל שר האוצר לבקש הארכה בהתאם לטעמים מיוחדים .

 

מהו ההליך?

על שמאי מטעמכם להגיש חוות דעת מנומקת המסבירה היטב את המצב טרם אישור התכנית הפוגעת ולאחריו, ואומדת את הפגיעה לידי שווי כספי.

במקרים רבים יש צורך בהדמיות המדמות את הפגיעה לאחר אישור התכנית.
התביעה מוגשת ראשית לוועדה המקומית, הנוטה במקרים רבים לדחותה (הוועדה המקומית הינה גם הגוף שעליו לפצות בגין התביעה ועל כן מדובר בסוג של "חתול השומר על השמנת").

במידה והתביעה נדחית על ידי הוועדה המקומית ניתן להגיש ערר לוועדת הערר, שהינה גוף יותר "אובייקטיבי", והופכת במקרים רבים את החלטת הוועדה המקומית.

חושבים ששווי הנדל"ן שברשותכם נפגע כתוצאה מאישור תכנית פוגעת?

נשמח להעניק לכם ייעוץ ראשוני חינם.

לקבלת פיצוי לפי סעיף 197

תודה! נחזור אליך בהקדם.

bottom of page